Polityka prywatności

 1. Wstęp

  Celem niniejszej polityki jest przekazanie naszym obecnym, byłym oraz potencjalnym klientom (określonym dalej łącznie jako „klienci” lub „Państwo”) ogólnych informacji na temat postępowania z danymi osobowymi pozyskanymi za pośrednictwem strony internetowej www.eurokas-sport.pl 

 2. Administrator danych

  Administratorem danych odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe zebrane i przetworzone w związku z wykorzystaniem strony internetowej www.eurokas-sport.pl jest Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-486 Katowice („Euro-Kas”, „Komis”, „my” lub „nas”) :

 3. Dane do kontaktu z Administratorem oraz dane Inspektora Ochrony Danych Administratora

  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z Informacją o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo wnieść skargę w sprawie obsługi Państwa danych osobowych lub skorzystać z Państwa praw wskazanych w punkcie 11, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez następujący adres:

   

  1. Inspektor ochrony danych Euro-Kas:

   Email: iod@eurokas.pl

   Adres do korespondencji: ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowic

 4. Osoby, których dane dotyczą

  Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.eurokas-sport.pl

 5. Kategorie danych osobowych podanych bezpośrednio przez Państwa

  Podczas korzystania ze strony internetowej www.eurokas-sport.pl możemy zbierać na Państwa temat następujące informacje:

  np. nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu.

 6. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

 7. Cele i podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych

  1. Cele przetwarzania powyższych danych:

   • działania zmierzające do zawarcia oraz realizacji warunków zawartej z Państwem umowy kupna-sprzedaży

   • prowadzenie marketingu usług własnych

   • przedstawienie informacji handlowej dotyczącej finansowania oraz usług ubezpieczenia pojazdów oferowanych za pośrednictwem serwisu

   • świadczenie usługi „Newsletter”

   • odpowiadanie na pytania zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego

   • kontakt doradcy w związku z wyrażeniem zainteresowania jazdą testową;

   • zapis na wydarzenia (np. wycieczki rowerowe) organizowane przez Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A.; 

   • udział w konkursach organizowanych przez Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A.;  

   • realizacja obowiązków administratora określonych w odrębnych przepisach prawa (np. przekazania danych do sądów lub organów ścigania).

 8. Odbiorcy oraz kategorie odbiorców danych

  Wszelki dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w Euro-Kas jest ograniczony do upoważnionych osób, które korzystają z takich danych, aby wypełniać wyłącznie swoje zadania związane z zajmowanym stanowiskiem pracy. Euro-Kas może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora wyłącznie na jego wyraźne polecenie, tj. firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie realizującej usługę wysyłki mailingów. Odbiorcami danych mogą być również organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni oraz inne podobne strony trzecie, które są organami publicznymi, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

 9. Transgraniczny przepływ danych

  Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np. Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

 10. Okres przechowywania

  Państwa dane osobowe są przechowywane przez Euro-Kas wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków lub do momentu cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Jeśli Euro-Kas nie musi dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, zostaną usunięte z naszych systemów oraz/lub zapisów oraz/lub podejmiemy kroki, aby uczynić je odpowiednio anonimowymi, aby nie mogli Państwo zostać na ich podstawie zidentyfikowani (chyba że musimy przechowywać Państwa dane, aby stosować się do obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Euro-Kas. np. dane osobowe zawarte w umowach, konwersacji oraz pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, na okres do 10 lat). Wszelkie inne dane osobowe mogą zostać z zasady usunięte po 5 latach od wygaśnięcia odpowiednich powiązanych relacji umownych pomiędzy Państwem a Euro-Kas.

 11. Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane

  Na podstawie obowiązujących przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, przysługują Państwu poniższe prawa

   

  1. Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione.

   Mają Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie żądane przez Państwa, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;

  2. Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do otrzymania sprostowania przez nas swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach.

  5. Prawo do przeniesienia danych: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych które Państwa dotyczą w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

  6. Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Co więcej, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą dla celu takiego marketingu, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku, Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane przez nas dla takich celów. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

   W uzasadnionych przypadkach mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych.

   Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt w sposób określony w sekcji (3.) powyżej

 12. Pliki typu „Cookie” i inne technologie

  Serwis internetowy eurokas-sport.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

   

  1. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:

   1. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci

   2. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy

   3. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika

   4. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika

  2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

 13. Zmiany w Informacji o ochronie danych na stronie internetowej

  Niniejsza informacja o prywatności może wymagać okresowej aktualizacji – np. z powodu wdrożenia nowych technologii lub wprowadzenia nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Informacji o ochronie danych na stronie internetowej w dowolnym momencie.

 14. Organ nadzorczy

  Wiodącym Organem Nadzorczym, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)